Privacy statement Stadsdorp Postjesbuurt

 Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stadsdorp Postjesbuurt ontvangt en verwerkt; dat zijn de persoonsgegevens van vrijwilligers, abonnees van de nieuwsbrief en deelnemers aan de activiteiten van het Stadsdorp.

 

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de organisatoren van Stadsdorp Postjesbuurt.

 

  1. Verwerking van gegevens en doel

2.1 Stadsdorp Postjesbuurt ontvangt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

De persoon geeft daarmee uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens binnen de kaders van dit privacy beleid te verwerken.

 

2.2 Stadsdorp Postjesbuurt verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het contract, voor de verstrekking van informatie, deelnemen aan een activiteit of voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Bankrekeningnummer wordt gebruikt om facturen te kunnen opstellen en betalingen te doen.

 

2.3 Stadsdorp Postjesbuurt zal depersoonsgegevens niet anders gebruiken dan voor het realiseren van haar eigen doelstellingen. Deze gegevens worden niet doorverkocht aan anderen. Persoonsgegevens kunnen alleen na toestemming van de organisatoren en na afsluiting van een verwerkingsovereenkomst, door derden worden gebruikt.

 

2.4 Stadsdorp Postjesbuurt kan de persoonsgegevens anoniem gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om de dienstverlening aan haar klanten te optimaliseren. De gegevens zijn nooit tot een individueel persoon te herleiden en worden niet verstrekt aan derden.

 

2.5 Voor de gegevens die gehost worden door grote bedrijven (MailChimp, banken, Facebook) geldt dat Stadsdorp Postjesbuurt afziet van een verwerkingsovereenkomst omdat de privacy statements van deze bedrijven in overeenstemming zijn met de AVG.

 

  1. 3. Bewaartermijnen

Stadsdorp Postjesbuurt verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betreffende persoon voor de duur van de samenwerking en tot maximaal vijf jaar na beëindiging van de samenwerking. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stadsdorp Postjesbuurt de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Voor het verstrijken van de bewaartermijn, spreekt Stadsdorp Postjesbuurt af of de persoonsgegevens in de administratie mogen blijven te behoeve van later contact.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Stadsdorp Postjesbuurt passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ten aanzien van gebruik van de persoonsgegevens. Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

4.2In het geval dat laptop/computer(s) besmet zijn door een computervirus, wordt zo spoedig mogelijk na constatering vastgesteld of er sprake is van een (mogelijk) datalek. Wanneer sprake is van een datalek wordt dit zo spoedig mogelijk door de desbetreffende eigenaar van de laptop/computer(s) bij organisatoren gerapporteerd die het vervolgens meldt bij de daartoe bevoegde instanties. Mocht een datalek zich voordoen bij organisaties waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten, dan zullen de betrokkenen hierover geïnformeerd worden conform de verwerkingsovereenkomst.

4.3 Voor de digitale verwerking van de persoonsgegevens maakt Stadsdorp Postjesbuurt gebruik van MailChimp. Deze organisatie heeft een privacy beleid dat voldoet aan de AVG.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen c.q. klachten

5.1 Indien een persoon bezwaar maakt tegen de (verdere) verwerking van zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan hij/zij aan Stadsdorp Postjesbuurt verzoeken om de gegevens te verwijderen.

Stadsdorp Postjesbuurt zal binnen een maand aan dit verzoek gehoor geven, tenzijStadsdorp Postjesbuurt op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffendepersoonsgegevens te bewaren. Over het verwijderen van gegevens of het bewaren van gegevens op grond van een wettelijke verplichting zal Stadsdorp Postjesbuurt de betreffende persoon informeren.

 

5.2 Indien de betreffende persoon klachten heeft over de wijze waarop Stadsdorp Postjesbuurt de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan hij/zij contact opnemen met de organisatoren.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief en op de stadsdorp Postjesbuurt website bekend gemaakt.

 

Amsterdam, mei 2018